HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

Cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh công ty, trừ những quyền thuộc ĐHCĐ

BAN KIỂM SOÁT (BKS)

Giám sát hoạt động của HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. Chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao

BAN GIÁM ĐỐC (BGĐ)

Tổng giám đốc và Giám đốc Điều hành là những người quản lý, giám sát và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty.

BAN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ

Đầu tư phát triển các lĩnh vực du lịch, khách sạn, bất động sản, cây xanh, giải trí và một số lĩnh vực khác.

PHÒNG KINH DOANH

Cung cấp thông tin cho khách hàng về các sản phẩm, dịch vụ giải pháp hệ thống và truyền thông.

Phối hợp xây dựng các giải pháp nhằm thỏa mãn nhu cầu và điều kiện của khách hàng.

PHÒNG KỸ THUẬT

Tư vấn, thiết kế, tích hợp hệ thống và chuyển giao công nghệ, nghiên cứu các dịch vụ và công nghệ mới.

Triển khai các dịch vụ cài đặt thiết bị, đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật và bảo hành bảo trì sau bán hàng.

PHÒNG DỰ ÁN

Triển khai, hỗ trợ, giám sát các hoạt động đấu thầu của công ty.

PHÒNG SẢN PHẨM

Lên kế hoạch xuất nhập khẩu; liên hệ với các đối tác trong và ngoài nước; tìm kiếm sản phẩm chiến lược cho công ty.

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán, các báo cáo và nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước, hoạch định các kế hoạch tài chính theo các kế hoạch.

Xử lý các công việc hành chính hàng ngày của công ty.

CÁC CHI NHÁNH:

Mở rộng thị trường kinh doanh, cung cấp sản phẩm công nghệ tại các địa phương.